/Jerzy Urban

4 marca

1982

“Oświadczam niniejszym, co potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zobowiązuję się ściśle przestrzegać obowiązującego porządku prawnego, a w szczególności nie podejmować jakiejkolwiek działalności szkodliwej dla dobra PRL” Powyższy tekst to treść tak zwanej deklaracji lojalności, którą 4 marca 1982 roku w czasie stanu wojennego przedstawiono na konferencji Biura Prasowego Rządu. Dokument ten, będący jednym z narzędzi represji, a jednocześnie próbą podporządkowania sobie dziennikarzy dawano do podpisania osobom zwalnianym z ośrodków internowania. Na zdjęciu ówczwsny rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban.

urban

1939

W Sztabie Głównym Wojska Polskiego rozpoczęły się prace nad tzw. Planem ” Zachód”. Był to plan przygotowujący Polskę do konfrontacji z Niemcami. Autorami planu byli: Tadeusz Kutrzeba, Leon Berbecki, Juliusz Rómel i Władysław Bortnowski. Źródła historyczne mówią,że nieoficjalne prace nad tym planem rozpoczęto już w 1938 roku. Dowódcy zakładali wtedy, że niemieckie natarcie rozpocznie się od Pomorza, a następnie ruszy w stronę Warszawy. Uderzenia od strony Śląska i Prus miały spełniać tylko funkcję pomocniczą. Korektę, a właściwie całkowite opracowanie planu na nowo rozpoczęto jesienią 1938 roku po aneksji Sudetów. Przypuszczano wtedy,że główne niemieckie uderzenie nastąpi od strony Śląska. Od początku zakładano bitwę graniczną na południu wykorzystując do obrony część rejonów umocnionych na Śląsku. Możliwość obrony na Wiśle i Sanie zakładano dopiero po stoczeniu bitwy granicznej. Dowództwo biorąc też pod uwagę znaczną przewagę niemiecką uwzględniło też w tym planie działania defensywne czyli wycofywanie się na południe w stronę Węgier i Rumunii. Zakładano też długotrwałe działania obronne na morzu,a w przypadku niemożności dalszej walki floty polskiej wycofanie się jej do Wielkiej Brytanii. Plan jednak się nie powiódł, ponieważ nie przewidziano ataku ze strony ZSRR i biernej postawy Brytyjczyków i Francuzów w pierwszej fazie wojny.

wojna


Edytuj tę stronę dzieląc się własnymi notatkami!

Subscribe to Notatki historyczne Tomka

Get the latest posts delivered right to your inbox

Tomasz Waszczyk

Tomasz Waszczyk

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Read More